Lillehammer Filmklubbs vedtekter. 

§ 1 Navnet er Lillehammer Filmklubb

§ 2 Lillehammer Filmklubbs formål er å
a) fremme interessen for film som kunstart og som opplysnings- og underholdningsmedium.
b) fremme studiet av filmkunnskap, dvs. vurdering og forståelse av film og filmens funksjon i samfunnet. Dette søkes nådd ved å arrangere filmforestillinger i forbindelse med foredrag, diskusjoner, studieringer og trykt materiell.
c) Være et knutepunkt for filminteresse i Lillehammer.

§ 3 Lillehammer Filmklubb er en sluttet forening som arrangerer lukkede filmvisninger for medlemmer. Samarbeidsarrangementer med andre organisasjoner er mulig.

§ 4 Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet/styret, og har en minstesum på 50 kr. Medlemskortene er strengt personlige.

§ 5 Lillehammer Filmklubb mottar pengemidler fra Lillehammer Studentorganisasjon (LiSt), og skal derfor prioritere aktiviteter for studenter ved Høgskolen i Lillehammer og Forsvarets ingeniørhøgskole (FiH). Ideelt sett gjøres dette ved rabatert medlemskontingent.

§ 6 Årsmøtet holdes innen utgangen av mai og innkalles med minst 14 dagers varsel. På årsmøtet behandles melding fra styret, revidert regnskap valg av styre og eventuelle forslag.

§ 7 Styret velges på årsmøtet, og består av 6-8 medlemmer. Det velges leder, nestleder, økonomiansvarlig, og styremedlemmer med ansvarsområder som kinomaskinist, promotering, filmquiz og prosjektutvikler.

§ 8 Leder i Lillehammer Filmklubb tildeles signatur og prokura i henhold til Enhetsregisterloven paragra 8. Med dette gis lederen alene fullmakt til å opptre på vegne av Lillehammer Filmklubb i alle anliggender, herunder alt som angår driften av denne.

§ 9 Lillehammer Filmklubbs virksomhet er ideell og har ikke næring som formål. Klubbens midler skal utelukkende brukes i samsvar med de formål som er angitt i §2. Klubbens styremedlemmer skal arbeide vederlagsfritt. Et eventuelt overskudd skal gå til fremme av klubbens formål.

§ 10 Forslag til vedtektsendring må være sendt skriftlig til styret minst fire uker før årsmøtet. Endringer i vedtektene kan bare skje dersom 2/3 av de fremmøtte medlemmer stemmer for dette på årsmøtet.

§ 11 Lillehammer Filmklubb kan bare oppløses av årsmøtet dersom 2/3 av de fremmøtte medlemmer stemmer for dette og dagsorden er kunngjort på forhånd. I tilfelle oppløsning skal eventuelle pengemidler og andre eiendeler som er tildelt av Lillehammer Studentorganisasjon overføres tilbake dit. Eventuell rest skal gå til Norsk Filmklubbforbund til fremme av filmklubbvirksomheten.

Sist revidert: 13.05.13